REHAB CLINIC,s.r.o. , Narcisova 6, 040 11 Košice

Prevádzka: Rehabke

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný  poriadok  sa  riadi  príslušnými  ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka a ustanoveniami Zákona č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskor. predpisov pri zodpovednosti  za   vady   a   uplatňovaní   zodpovednosti   za   vady   predávaných   tovarov a poskytovaných služieb.

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Predávaná vec, alebo služba musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať všeobecným technickým normám.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec alebo služba pri jej prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia danej veci. Pri samoobslužnom predaji dochádza k prevodu vlastníckeho práva ku kúpenej veci okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar.
 4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

 1. Všeobecná záručná lehota je 24 mesiacov a začína plynúť  odo  dňa  prevzatia  tovaru kupujúcim. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Ak sa na predávaný tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty.
 3. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

Zákazník si uplatňuje zodpovednosť za vady poskytnutých služieb prevádzke : Rehabke REHAB CLINIC s.r.o., Narcisova 6, 040 11 Košice.

Ak zákazník zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu ihneď bez zbytočného odkladu po zistení vady predaného výrobku ,alebo poskytnutej služby u zodpovednej osoby za činnosť prevádzky alebo inej zodpovednej osoby poverenej na vybavovanie reklamácii priamo v prevádzke na adrese : Narcisova 6, 040 11 Košice.

Zákazník pri uplatňovaní reklamácie predloží výrobok a doklad o zaplatení za tovar ,alebo o poskytnutí služby ( faktúra, doklad  z  registračnej  pokladne)  .  Ak  to  povaha  reklamovanej služby vyžaduje, je potrebné, aby zákazník pri uplatňovaní reklamácie predložil aj  vec, ktorej chybu vytýka. Osoba zodpovedná za činnosť prevádzky alebo  iný  zodpovedný  pracovník poverený vybavovaním  reklamácii  zaeviduje  reklamáciu  zákazníka  do  evidencie  reklamácii a vydá spotrebiteľovi doklad o prijatí  reklamácie.  Osoba  zodpovedná  za  činnosť  prevádzky alebo iný zodpovedný pracovník poverený vybavovaním reklamácii je povinný rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní. Vybavenie reklamácie

však nesmie byť dlhšie ako 30 dní. V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskor.predpisov ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať spotrebiteľovi doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V. Odstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady tovaru odstránením ktorých neutrpí kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru.
 3. V prípade, že predaná vec ešte nebola použitá môže kupujúci požadovať výmenu tovaru. To isté môže kupujúci žiadať vo vzťahu k súčasti veci, ak s vada týka len tejto súčasti.
 4. Predávajúci má možnosť namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
 5. Ak ide o odstrániteľné vady, avšak  kupujúci  nemôže  vec  pre  opätovné  vyskytnutie  sa  vady po oprave alebo pre väčší počet opráv riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 6. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o  vykonaní  opravy  a  o  dobe  jej trvania.

VI. Neodstrániteľné vady

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovar. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.

VII. Alternatívne riešenie mimosúdnych sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, na adresu: :

REHAB CLINIC s.r.o., Narcisova 6, 040 11 Košice.

Ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak  sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 • Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa  týka  len  sporu  medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

V Košiciach 15.01.2021